2 Mart 2013 Cumartesi

İcra Müdürlüğü Ve Yardımcılığı

Bu sınav Adalet bakanlığı tarafından Ösym ye yaptırılan  bir kurum sınavıdır.
Başlıca konular:


Medeni Usul Hukuku
Usul Hukukuna Giriş
Temel Kavramlar
Yargı Örgütü
Yargı Görevlileri
Yazı İşleri
Usuli Uyuşmazlıklar
Yargı Yolu Uyuşmazlıkları
Görev Uyuşmazlıkları
Yetki Uyuşmazlıkları
İş Dağılımı Uyuşmazlıkları
Yargı Yeri Belirtilmesi Uyuşmazlıkları
Usuli İşlemler
Usul İşlemlerinin Genel Kuralı
Süreler , Adli Tatil Ve Eski Hale Getirme
Tebligat
Dava
Davanın Tarafları
Dava Koşulları
Dava Türleri
Davanın Açılması
Davanın Aşamaları
Usuli Durum Ve İstemler
Davaya Katılma (= Müdahale)
Dava Arkadaşlığı
Davanın İhbarı (= Duyurulması)
Davaların Birleştirilmesi Ve Ayrılması 
Davada Özel Sorunlar
Davada Hukuksal Yardım (= İstinabe)
Davanın Islahı
Davanın Konusuz Kalması
Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması
Davanın Açılmamış Sayılması
Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
İspat
Genel İspat Kuramı
Kanıtlar
Geçiçi Hukuksal Koruma
İhtiyati Tedbir
Kanıtların Tespiti Ve Diğer Geçici Hukuksal Korumalar 
Yargılama Giderleri Ve Adli Yardım
Yargılama Giderleri
Adli Yardım
Yasa (= Kanun) Yolları
Giriş
Türk Hukukunda Yasa Yolları
Hükmün Açıklanması, Düz Eltilmesi Ve Kesinleşmesi
Hükmün Açıklanması (= Tavzih ) Ve Düzeltilmesi (=Tashih)
Kesin Hüküm
Özel Usul Ve Mahkemeler
Özel Yargılama Usulleri
Özel Mahkemeler
Tahkim
Tahkim Yargılamasına Giriş
Tahkim Usul
Mahkeme Kararlarının Birbirine Etkisi
Hukuk Ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi
İcra Ve İflas Hukuku
Takip Hukukuna Giriş
İcra Hukuku
Haciz Yoluyla Takip
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
İflas Hukuku
Koşulları
İflas Yolları
İflasın Ertelenmesi
İflasın Hukuksal Sonuçları
İflas Tasfiyesi
İflas Yasaklılıklarından Kurtulma Yolları
İyileştirme (Rehabilitasyon) Hukuku
Genel İlkeler
Adi Konkordato
Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato
Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler
Kıymetli Evrak Hukuku
Neden Kıymetli Evrak Hukuku ? Adi Senetlerle Farkı ,
Piyasa Güvenliğini Sağlama Ve Koruma Kaygıları ,
Tasnif, Defiler , Temel Kavramlar
Kıymetli Evrakın Zıya Ve İptali
Kambiyo Senetleri (Ticari Senetler)
Karşılaştırmalı Olarak Poliçe Ve Bono
Çek